Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem żywności unijnej proszone są o zgłoszenie się w terminie do 16 sierpnia 2016 r. do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelnej Jani 37, 83- 230 Smętowo Graniczne z dokumentami poświadczającymi dochody (dochody NETTO, z m-ca poprzedzającego) w celu dokonania ewentualnej kwalifikacji przez pracownika socjalnego.

Żywność mogą otrzymać wyłącznie osoby i rodziny, które spełnianiają łącznie dwa następujące warunki:

1) posiadają dochody, które wynoszą:

  • 951, 00 zł (netto)dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 771, 00 zł (netto) na osobę w rodzinie;

2) występują przesłanki do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
art. 7 ustawy o pomocy społecznej), w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność.