Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, że wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
 • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone zostaną także inne świadczenia oraz zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

 • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł
 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;

Kolejne wydawanie paczek żywnościowych dla osób zakwalifikowanych nastąpi
dnia 21.10.2015 r. (środa) w godz. od 12.00 do 16.30 w świetlicy wiejskiej w Bobrowcu.

Inne osoby, które chciałyby także otrzymać paczkę żywnościową, proszone są o wcześniejsze przybycie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dokumentami poświadczającymi ich dochody (NETTO, z m-ca poprzedzającego) w celu dokonania ewentualnej kwalifikacji przez pracownika socjalnego.

Informujemy, że od miesiąca października 2015 r. należy spełniać następujące kryteria dochodowe:

 • 951, 00 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej;
 • 771, 00 zł (netto) dla osoby w rodzinie;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym inormuje, że w związku ze zmianą siedziby od 31 sierpnia będzie dysponował następującymi telefonami kontaktowymi:

kierownik GOPS i świadczenia rodzinne - 500 565 225

pomoc społeczna - 504 781 302

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym
informuje o planowanej zmianie siedziby
GOPS zostanie przeniesiony do Kościelnej Jani 37
(budynek Centrum Integracji Społecznej)
planowany termin: 31 sierpnia 2015

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym ogłasza nabór kandydatów do udziału w projekcie unijnym: osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej (także osób niepełnosprawnych).

Założeniem projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa jego uczestników.

Zgłoszenia zainteresowanych udziałem (osobiste lub telefoniczne), przyjmujemy do dnia 31.08.2015 r. do godz. 15.00.

Tel. kontaktowy: 58 561-90-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym informuje, że w dniu 9 lipca od godz. 11.00 do 15.00
wydawane będą paczki żywnościowe w ŚWIETLICY WEJSKIEJ W BOBROWCU
Artykuły spożywcze będą przekazywane osobom i rodzinom, w których dochód nie przekracza:
      - 813 zł (netto) dla osoby samotnej
      - 684 zł (netto) dla osoby w rodzinie

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pracy Najbardziej Potrzebującym

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Wypoczynek będzie miał miejsce nad Zatoką Gdańską, w miejscowości Rzucewo, woj. pomorskie, powiat pucki, w terminie: 27.07 – 09.08.2015r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1050,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 700,00 zł brutto.
Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 350,00 zł może być pokryta przez:

 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Urzędy Gminy
 • Wpłaty własne rodziców / opiekunów prawnych


Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16roku życia, których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym pod numerem telefonu: 58-56-19-025 do dnia 08.07.2015 r.

 

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie


pomoc żywnościowa logo

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS