Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.

Zarządzeniem Nr 4/2011 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 11 stycznia 2011roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do składu komisji powołani zostali:

  • Gniewkowska Joanna - przewodnicząca komisji
  • Wolnik Mariola - wiceprzewodnicząca komisji
  • Weiss-Wiśniewska Michalina - sekretarz komisji
  • Kaszubowska Jolanta - członek komisji
  • Chyła Danuta - członek komisji
  • Mazur Stanisław - członek komisji
  • Sławomira Barambas - członek komisji

Zadania Komisji określa:

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie