Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

Serdecznie zapraszamy osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej do udziału w darmowym szkoleniu z zakresu gospodarowania budżetem domowym. Szkolenie odbędzie się w dniu 21.01.2019 r. o godzinie 11.30 w siedzibie GOPS w Kościelnej Jani 37. Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2017 Kierownika GOPS z dnia 27.12.2017 r.
informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym
z siedzibą w Kościelnej Jani

dnia 31.12.2018 r. (poniedziałek)
będzie czynny do godziny 12.00

Za utrudnienia przepraszamy

 

Wydawanie paczek żywnościowych dla osób zakwalifikowanych 
nastąpi
dnia 12 grudnia 2018 r. (środa) w godz. od 10.30 do 16.00
w świetlicy wiejskiej w Bobrowcu.

Wydawanie paczek żywnościowych dla osób zakwalifikowanych
nastąpi
dnia 6 listopada 2018 r. (wtorek) w godz. od 10.30 do 16.00
w świetlicy wiejskiej w Bobrowcu.

W dniu 31.10.2018 r. (środa)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym
z siedzibą w Kościelnej Jani
będzie czynny do godz. 15.00.
Przepraszamy za niedogodności.

Świadczenie Dobry start przysługuje raz w roku:

  • na rozpoczynające rok szkolny dzieci( nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole)
  • do ukończenia 20 roku życia jeżeli uczy się w szkole
  • do 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani od dnia 1 lipca elektronicznie natomiast od dnia 1 sierpnia osobiście w formie tradycyjnej (papierowej) jednak nie później niż do dnia 30 listopada.
Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu ustalenie prawa do świadczenia Dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach ustalenie  prawa do świadczenia Dobry Start oraz wyłata świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.
Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Decyzje będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Jednocześnie przypominamy o składaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 plus”, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

  • od dnia 1 lipca elektronicznie
  • od dnia 1 sierpnia osobiście w formie papierowej w siedzibie GOPS w Kościelnej Jani

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2018 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2018, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zadania wynikające z PO PŻ realizowane będą przez GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SMĘTOWIE GRANICZNYM.
Oprócz wsparcia żywnościowego, powadzone będą działania w zakresie wsparcia prawnego, psychologicznego i socjalnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły też skorzystać na bieżąco z prowadzonej pracy socjalnej oraz asystenckiej.

O terminach warsztatów będziemy informowali na bieżąco.
Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej będzie przekazywana do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.  

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Więcej informacji pod adresami:

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie