Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informujemy, że od dnia 15 maja 2023r. zmieniły się kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania unijnej pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli:

a) dochód nie przekracza:
– 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie,

b) występują przesłanki do korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej) w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność.

Termin składania wniosków dla osób, które spełniają kryterium na nowych warunkach możliwe jest do dni 31.05.2023r.
Jednocześnie informujemy, że osoby, które zostały już zakwalifikowane do Podprogramu 2021 Plus przed 15 maja 2023r. nie muszą ponownie składać wniosku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani
/ – / Mariola Wolnik

Pomoc w formie paczek żywnościowych

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem żywności unijnej proszone są o zgłoszenie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelnej Jani 37, 83- 230 Smętowo Graniczne z dokumentami poświadczającymi wszystkie dochody (dochody NETTO z m-ca poprzedzającego lub ostatnie decyzje o przyznanych świadczeniach) w celu dokonania ewentualnej kwalifikacji przez pracownika socjalnego do dnia 10.02.2023r.

Żywność mogą otrzymać wyłącznie osoby i rodziny, które spełniają łącznie dwa następujące warunki:

1) posiadają dochody, które wynoszą:

 • 1.707, 20 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej;

 • 1.320, 00 zł (netto) na osobę w rodzinie;

2) występują przesłanki do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej),
w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność.

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, Kościelna Jania 37, 83-230 Smętowo Graniczne z terenu województwa pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Tczewie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022. (więcej…)

Dodatek – inne źródła ciepła

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani 37 informuje, iż można już składać wnioski o wypłatę dodatku do źródeł ciepła innych niż węgiel w godzinach urzędowania Ośrodka:

Poniedziałek, Wtorek:  7:30 – 15-:30
Środa: 7:30 -17:00
Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 14:00

Z dodatku mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków tzw. CEEB. Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przyznawany jest w kwocie:

 • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski o dodatek można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku do źródeł ciepła innych niż węgiel

Klauzula informacyjna – Źródła ciepła

O G Ł O S Z E N I E – S T Y P E N D I U M

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, można składać

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
(wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód za sierpień 2022 r.)

od dnia 01 do 15 września 2022 roku.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Smętowo Graniczne znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600,00 zł/ os. w rodzinie (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296).

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, pod numerem tel. 58 56-19-791.

Druki wniosku można odbierać (od dnia 01 września 2022 roku) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani 37.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznymz siedzibą w Kościelnej Jani
/ – / Mariola Wolnik

Dodatek Węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani 37 informuje, iż od dnia dzisiejszego (tj. 17 sierpnia 2022r.) można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego w godzinach urzędowania Ośrodka:

Poniedziałek, Wtorek:  7:30 – 15-:30
Środa: 7:30 -17:00
Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 14:00

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o Dodatek Węglowy
Klauzula Informacyjna – Dodatek Węglowy

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 będzie można składać:

-w wersji elektronicznej – od dnia 1 lipca 2022 r.

– w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2022 r.

Terminy realizacji kompletnych wniosków złożonych w okresie:

 1. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:
 • od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. nastąpi do 30 listopada 2022 r.
 • od 1 września 2022 r. do 31 października 2022 r. nastąpi do 31 grudnia 2022 r.
 • od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nastąpi do 28 lutego 2023 r.
 1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
 • od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. nastąpi do 31 października 2022 r.
 • od 1 września  2022  r. do 30 września 2022 r. nastąpi do 30 listopada 2022 r.
 • od 1 października 2022 r. do 31 października 2022 r. nastąpi do 31 grudnia 2022 r.
 • od 1 listopada  2022  r. do 30 listopada 2022 r. nastąpi do 31 stycznia 2023 r.
 • od 1 grudnia  2022  r. do 31 stycznia 2023 r. nastąpi do 28 lutego 2023 r.

Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 oraz kryteria dochodowe przyznania do  świadczeń  pozostają bez zmian.

Informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi

Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poniżej przekazuję informację dotyczącą strony opracowanej przez MSWiA i Straż Graniczną.
Strona zawiera podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi. Poniższe linki umożliwiają samodzielne umieszczenie informacji na stronach internetowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:

wersja polska:   Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI
wersja ukraińska:   Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI
polska wersja strony MSWiA:  Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy
angielska wersja strony MSWiA: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine