Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Webinarium CEDUR dla Seniorów i nie tylko

„Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym (…)”, 4 września 2023 roku

Powiększ obraz: Grafika - webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów - 4 września 2023 roku

Cel
Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Dla kogo
Webinarium jest skierowane do seniorów oraz osób opiekujących się seniorami.

Data i harmonogram czasowy
4 września 2023 r. (10:00-12:35). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 9:45.

Zgłoszenia
Rejestracja na webinarium odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Organizator
Webinarium jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR,  we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Informacje techniczne
W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Potwierdzenia uczestnictwa
Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 r., a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Stypendium – nabór wniosków

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, można składać

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
(wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód za sierpień 2023 r.)

od dnia 01 do 15 września 2023 roku.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Smętowo Graniczne znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600,00 zł/ os. w rodzinie (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296).

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, pod numerem tel. 58 56-19-791.

Druki wniosku można odbierać (od dnia 01 września 2023 roku) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani 37.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani
/ – / Mariola Wolnik

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 będzie można składać:

-w wersji elektronicznej – od dnia 1 lipca 2023 r.

– w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Terminy realizacji kompletnych wniosków złożonych w okresie:

 1. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:
 • od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. nastąpi do 30 listopada 2023 r.
 • od 1 września 2023 r. do 31 października 2023 r. nastąpi do 31 grudnia 2023 r.
 • od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nastąpi do 28 lutego 2024 r.
 1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
 • od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. nastąpi do 31 października 2023 r.
 • od 1 września  2023  r. do 30 września 2023 r. nastąpi do 30 listopada 2023 r.
 • od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r. nastąpi do 31 grudnia 2023 r.
 • od 1 listopada  2023  r. do 30 listopada 2023 r. nastąpi do 31 stycznia 2024 r.
 • od 1 grudnia  2023  r. do 31 stycznia 2024 r. nastąpi do 28 lutego 2024 r.

Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 oraz kryteria dochodowe przyznania do  świadczeń  pozostają bez zmian.

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informujemy, że od dnia 15 maja 2023r. zmieniły się kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania unijnej pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli:

a) dochód nie przekracza:
– 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie,

b) występują przesłanki do korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej) w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność.

Termin składania wniosków dla osób, które spełniają kryterium na nowych warunkach możliwe jest do dni 31.05.2023r.
Jednocześnie informujemy, że osoby, które zostały już zakwalifikowane do Podprogramu 2021 Plus przed 15 maja 2023r. nie muszą ponownie składać wniosku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani
/ – / Mariola Wolnik

Pomoc w formie paczek żywnościowych

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem żywności unijnej proszone są o zgłoszenie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelnej Jani 37, 83- 230 Smętowo Graniczne z dokumentami poświadczającymi wszystkie dochody (dochody NETTO z m-ca poprzedzającego lub ostatnie decyzje o przyznanych świadczeniach) w celu dokonania ewentualnej kwalifikacji przez pracownika socjalnego do dnia 10.02.2023r.

Żywność mogą otrzymać wyłącznie osoby i rodziny, które spełniają łącznie dwa następujące warunki:

1) posiadają dochody, które wynoszą:

 • 1.707, 20 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej;

 • 1.320, 00 zł (netto) na osobę w rodzinie;

2) występują przesłanki do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej),
w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność.

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, Kościelna Jania 37, 83-230 Smętowo Graniczne z terenu województwa pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Tczewie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022. (więcej…)

Dodatek – inne źródła ciepła

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani 37 informuje, iż można już składać wnioski o wypłatę dodatku do źródeł ciepła innych niż węgiel w godzinach urzędowania Ośrodka:

Poniedziałek, Wtorek:  7:30 – 15-:30
Środa: 7:30 -17:00
Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 14:00

Z dodatku mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków tzw. CEEB. Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przyznawany jest w kwocie:

 • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski o dodatek można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku do źródeł ciepła innych niż węgiel

Klauzula informacyjna – Źródła ciepła

O G Ł O S Z E N I E – S T Y P E N D I U M

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, można składać

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
(wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód za sierpień 2022 r.)

od dnia 01 do 15 września 2022 roku.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Smętowo Graniczne znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600,00 zł/ os. w rodzinie (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296).

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, pod numerem tel. 58 56-19-791.

Druki wniosku można odbierać (od dnia 01 września 2022 roku) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani 37.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznymz siedzibą w Kościelnej Jani
/ – / Mariola Wolnik