Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Zespół Interdyscyplinarny – cele i zadania

Z dniem 15 września 2011 roku zarządzeniem Nr 50/2011 Wójta Gminy Smętowo Graniczne został powołany Zespół Interdyscyplinarny d/s  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym.

Zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Celem działania Zespołu jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych oraz podejmowanie interwencji w środowiskach dotkniętych patologią.
Cele te dokonywane są poprzez:

  • koordynowanie wszelkich działań instytucji i organów zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom przemocy,
  • szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy,
  • podejmowanie działań zmierzających do zatrzymania przemocy w rodzinie,
  • planowanie i realizacja działań pomocowych.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji:

Obecnie w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

  • Mariola Wolnik – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smętowie Granicznym/ Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
  • Roma Koszczyńska – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani / Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego
  • Robert Talaśka – policji
  • Anna Kochmańska – oświaty
  • Irena Kozłowska – ochrony zdrowia
  • Marta Duchiewicz – kuratorów sądowych

Miejscem spotkań  Zespołu Interdyscyplinarnego jest biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym

Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób, które łączy wspólny cel – rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach.

PAMIĘTAJ
Jeśli TY lub ktoś z Twojego otoczenia dotknięty jest zjawiskiem przemocy w rodzinie i potrzebuje pomocy, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym bądź do jednego z członków Zespołu Interdyscyplinarnego w celu zweryfikowania zaistniałego problemu rodziny.

Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.