Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Dodatek mieszkaniowy

Kto jest uprawniony do dodatku mieszkaniowego

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się:

 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych – dotyczy to mieszkań:
  • będących własnością gminy, czyli lokali komunalnych
  • będących własnością zakładu pracy, czyli tzw. mieszkań zakładowych
  • będących własnością prywatną, czyli lokali czynszowych oraz innych wynajmowanych na wolnym rynku
 • członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
 • osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność oraz właściciele lokali mieszkalnych
 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

Jakie warunki trzeba spełniać, by ubiegać się o dodatek

Od 9 lutego 2023 r. kryterium dochodowe wynosi 2 538,46 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 903,85 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

Powierzchnia zajmowanego lokalu nie może przekraczać:

dla 1 osoby35m2
dla 2 osób40m2
dla 3 osób45m2
dla 4 osób55m2
dla 5 osób65m2
dla 6 osób70m2

W szczególnie uzasadnionych przypadkach ustawia przewiduje ustępstwa od w/w powierzchni.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu przekracza powierzchnię normatywną nie więcej jednak niż o:

 • 30%
 • 50% jeżeli udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu
  nie przekracza 60%.

Jeżeli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej zwiększa się powierzchnię normatywną o 5m2. Jeżeli w mieszkaniu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15m2

Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od:

 • wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu
 • dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym

Dodatek mieszkaniowy oblicza się jako różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie ponoszonymi a ustawowo ustalaną wysokością wydatków.

Dla celów tych obliczeń przyjmuje się, że rodzina przeznacza na opłaty za mieszkanie określony procent swoich dochodów brutto. Procent ten jest ustalany przez gminę i wynosi dla:

gospodarstwa 1-osobowego15%20% (a)
gospodarstwa 2,3 i 4-osobowego12%15% (b)
gospodarstwa 5-osobowego10%12% (b)

(a) – jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub przekracza 150% kwoty najniższej emerytury.
(b) – jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub przekracza 100% kwoty najniższej emerytury.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego jeżeli jego wysokość jest niższa niż 2% najniższej emerytury na dzień wydania decyzji.

Ryczałt mieszkaniowy

Jeżeli osobie przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w jej mieszkaniu nie ma:

 • centralnego ogrzewania (c.o.) lub
 • ciepłej wody (c.w.) lub
 • gazu przewodowego

z zewnętrznych źródeł znajdujących się poza lokalem, to wówczas przysługuje wnioskodawcy ryczałt na zakup opału, stanowiący części dodatku mieszkaniowego.

Przyjmuje się tutaj następujące wydatki:

brak centralnego ogrzewaniacena 5 kilowatogodzin x liczba m2 zajmowanej powierzchni ale nie więcej niż powierzchni normatywnej lokalu.
brak ciepłej wodycena 20 kilowatogodzin x liczba osób w gospodarstwie domowym
brak gazu przewodowego.cena 10 kilowatogodzin na pierwszą osobę i 2 kilowatogodzin na każdą następną osobę w gospodarstwie.

Jak ubiegać się o dodatek

 1. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej należy pobrać formularz wniosku.
 2. Z wnioskiem należy udać się do administracji. Musi ona potwierdzić takie dane jak:
  • adres zamieszkania
  • nazwa i siedziba zarządcy domu
  • tytuł prawny do zajmowanego lokalu
  • sposób ogrzewania lokalu i wody
  • kwota wydatków za ostatni miesiąc
  Właściciele domów jednorodzinnych przedkładają do wniosku zaświadczenie o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym domu wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego oraz rachunki dotyczące wydatków ponoszonych na utrzymanie domu
 3. Osoba ubiegająca się wypełnia deklarację o dochodzie za ostatnie trzy miesiące (sprzed daty złożenia wniosku)
 4. Kompletny wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów oraz kosztów utrzymania mieszkania należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym.

Przyznanie i wypłata dodatku mieszkaniowego

Wójt Gminy, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, wydaje decyzję administracyjną w/s przyznania dodatku mieszkaniowego.
Dodatek przyznaje się na okres 6m-cy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.`sd
Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc, z tym że:

 • właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk
 • ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie starającej się o dodatek

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku zostaje wstrzymana do czasu uregulowania zaległości.

Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane w okresie 3m-cy od dnia ich powstania.
O ponowne przyznanie dodatku mieszkaniowego można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.