Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Webinarium CEDUR dla Seniorów i nie tylko

„Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić”,  23 listopada 2023 rokuUrząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich seniorów i ich opiekunów na webinarium, które odbędzie się 23 listopada 2023 r.
Webinarium pt. „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić”. Celem webinarium jest budowanie odporności seniorów na działania przestępców podszywających się pod pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do ww. formularza:
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83970&p_id=18

Kampania Komisji Europejskiej „Miej oczy otwarte”

Wojna może wpływać na ludzi na wiele sposobów. Bycie ofiarą lub świadkiem przestępstw, popełnionych w kontekście konfliktu zbrojnego lub masowej przemocy, może powodować nie tylko obrażenia fizyczne, ale także długotrwałe szkody psychiczne. Ludzie uciekający przed wojną są narażeni na zwiększone ryzyko bycia ofiarami przestępstw, takich jak handel ludźmi, wyzysk w pracy i wykorzystywanie seksualne.

Pod adresem Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://victims-rights.campaign.europa.eu/pl/country/poland/crime/war_related_crimes
można pobrać książkę dla dzieci pt. „Dziewczynka, która miała oczy otwarte”, podnoszącej świadomość na temat sytuacji osób dotkniętych zbrodniami wojennymi.

Pomoc w formie paczek żywnościowych

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem żywności unijnej proszone są  o zgłoszenie się  do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelnej Jani 37, 83- 230 Smętowo Graniczne  z dokumentami poświadczającymi wszystkie dochody (dochody NETTO z m-ca poprzedzającego lub ostatnie decyzje o przyznanych świadczeniach) w celu dokonania ewentualnej kwalifikacji przez pracownika socjalnego do dnia 09.02.2024 r.

Żywność mogą otrzymać wyłącznie osoby i rodziny, które spełniają łącznie dwa następujące warunki:

1) posiadają dochody, które nie przekraczają miesięcznie:

 • 1.823, 60 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej;
 • 1.410, 00 zł (netto) na osobę w rodzinie;

2) występują przesłanki do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art. 7  ustawy o pomocy społecznej),
w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność.

Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Webinarium CEDUR dla Seniorów i nie tylko

„Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym (…)”, 4 września 2023 roku

Powiększ obraz: Grafika - webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów - 4 września 2023 roku

Cel
Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Dla kogo
Webinarium jest skierowane do seniorów oraz osób opiekujących się seniorami.

Data i harmonogram czasowy
4 września 2023 r. (10:00-12:35). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 9:45.

Zgłoszenia
Rejestracja na webinarium odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Organizator
Webinarium jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR,  we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Informacje techniczne
W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Potwierdzenia uczestnictwa
Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 r., a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Stypendium – nabór wniosków

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, można składać

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
(wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód za sierpień 2023 r.)

od dnia 01 do 15 września 2023 roku.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Smętowo Graniczne znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600,00 zł/ os. w rodzinie (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296).

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, pod numerem tel. 58 56-19-791.

Druki wniosku można odbierać (od dnia 01 września 2023 roku) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani 37.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani
/ – / Mariola Wolnik

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 będzie można składać:

-w wersji elektronicznej – od dnia 1 lipca 2023 r.

– w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Terminy realizacji kompletnych wniosków złożonych w okresie:

 1. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:
 • od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. nastąpi do 30 listopada 2023 r.
 • od 1 września 2023 r. do 31 października 2023 r. nastąpi do 31 grudnia 2023 r.
 • od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nastąpi do 28 lutego 2024 r.
 1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
 • od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. nastąpi do 31 października 2023 r.
 • od 1 września  2023  r. do 30 września 2023 r. nastąpi do 30 listopada 2023 r.
 • od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r. nastąpi do 31 grudnia 2023 r.
 • od 1 listopada  2023  r. do 30 listopada 2023 r. nastąpi do 31 stycznia 2024 r.
 • od 1 grudnia  2023  r. do 31 stycznia 2024 r. nastąpi do 28 lutego 2024 r.

Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 oraz kryteria dochodowe przyznania do  świadczeń  pozostają bez zmian.

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informujemy, że od dnia 15 maja 2023r. zmieniły się kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania unijnej pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli:

a) dochód nie przekracza:
– 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie,

b) występują przesłanki do korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej) w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność.

Termin składania wniosków dla osób, które spełniają kryterium na nowych warunkach możliwe jest do dni 31.05.2023r.
Jednocześnie informujemy, że osoby, które zostały już zakwalifikowane do Podprogramu 2021 Plus przed 15 maja 2023r. nie muszą ponownie składać wniosku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani
/ – / Mariola Wolnik